Menu Zamknij

Ceny energii cieplnej od 01.03.2023 r.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 295 z 2023).

Informacje o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

W dniu 23 lutego 2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes URE opublikował dla każdej grupy taryfowej każdego wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowane w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40%.

Powyższą regulacją są objęte wszystkie uprawnione podmioty tj. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty uprawnione określone w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, które złożyły stosowne oświadczenia.

Rozliczenia z tytułu dostawy ciepła obecnie są rozliczeniami prowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dla uprawnionych Odbiorców zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. z uwzględnieniem cen ciepła z rekompensatą.

MZEC Sp. z o.o. w Kętach w okresie od 1 października 2022 do 28 lutego 2023 nie stosował ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Ceny ciepła zawarte w obowiązującej Taryfie dla ciepła określa poniższa tabela.

L.p. Rodzaj stawki Jednostka Nazwa grupy taryfowej
A B B1
1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok [netto] 97.082,13 47.295,39 76.368,81
rata miesięczna
zł/MW/miesiąc
[netto]
8.090,18 3.941,28 6.364,07
2. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ
[netto]
26,97 24,40 21,18

W rozliczeniach z odbiorcami zaliczonymi do grup taryfowych: A, B, B1,  poza opłatami obliczonymi wg stawek opłat za usługę przesyłową zawartych w niniejszej taryfie stosowane będą również ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła ustalone na podstawie taryfy dla ciepła wytwórcy: ECO Opole S.A.

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym ceny i stawki opłat za energię cieplną od 01.03.2023 nie ulegają zmianie.

Skip to content