Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://mzec.kety.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 33 845 30 77
E-mail: poczta@mzec.kety.pl
Adres korespondencyjny:
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
os. 700-lecia 10, 32-650 Kęty

Data publikacji strony internetowej: 20 grudnia 2021 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 czerwca 2022 roku

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 20 grudnia 2021 roku

Deklarację sporządzono w oparciu o ogólnodostępne darmowe internetowe narzędzia samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Prezes MZEC Spólka z o.o. 
e-mail: poczta@mzec.kety.pl 
Telefon: 33 845 30 77

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony zachodniej, które dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (szerokość pow. 90 cm). Budynek w całości jest parterowy, wszelkie pomieszczenia, w tym Biuro Podawcze, w którym składa się dokumenty oraz przyjmuje interesantów są zlokalizowane na poziomie parteru.

Przed bramą wjazdową do budynku znajduje się parking ogólnodostępny, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@mzec.kety.pl;
Skip to content