Menu Zamknij

Taryfa

TARYFA DLA CIEPŁA

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

 • ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.);
 • rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.);
 • rozporządzenie systemowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
 • przedsiębiorstwo ciepłownicze – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem,
 • przedsiębiorstwo wytwórcze – ECO S.A. w Opolu prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła,
 • taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo ciepłownicze i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
 • odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,
 • odbiorca końcowy – odbiorca ciepła dokonujący zakupu ciepła na własny użytek,
 • grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
 • sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 • przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 • węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 • grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 • zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
 • obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 • układ pomiarowo-rozliczeniowy – zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,
 • zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
 • nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo ciepłownicze na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

 1. przesyłaniu i dystrybucji ciepła – koncesja nr PCC/113/312/U/OT-2/98/JS z dnia 7 października 1998 r. (z późniejszymi zmianami).
 2. obrocie ciepłem – koncesja nr OCC/38/312/U/OT-2/98/JS z dnia 7 października 1998 r. (z późniejszymi zmianami).

3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono trzy grupy taryfowe:

Grupa A – odbiorcy podłączeni do sieci ciepłowniczej, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, a następnie poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze,

Grupa B – odbiorcy podłączeni do sieci ciepłowniczej, do których ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorców,

Grupa B1 – odbiorcy podłączeni do sieci ciepłowniczej, do których ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT

Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.1 Stawki opłat:
L.p. Rodzaj stawki Jednostka Nazwa grupy taryfowej
A B B1
1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok [netto] 97.082,13 47.295,39 76.368,81
rata miesięczna
zł/MW/miesiąc
[netto]
8.090,18 3.941,28 6.364,07
2. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ
[netto]
26,97 24,40 21,18
4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ przedsiębiorstwo ciepłownicze nie planuje przyłączenia nowych odbiorców. Jeśli wystąpi taka potrzeba to przedsiębiorstwo ciepłownicze niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

5. ZASADY USTALANIA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat zamieszczone w punkcie 4 taryfy, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

6. ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ NA PODSTAWIE CEN I STAWEK OPŁAT

6.1 Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła:

a) na podstawie stawek opłat zawartych w taryfie przedsiębiorstwa ciepłowniczego:

 • miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej ustalonej w niniejszej taryfie,
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej ustalonej w niniejszej taryfie,

b) na podstawie cen za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła zawartych w taryfie przedsiębiorstwa wytwórczego:

 • miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną ustalonej w taryfie
  przedsiębiorstwa wytwórczego,
 • opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz ceny ciepła ustalonej w taryfie przedsiębiorstwa wytwórczego,
 • opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz ceny nośnika ciepła ustalonej w taryfie przedsiębiorstwa wytwórczego.
6.2 Ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła, które są zawarte w taryfie przedsiębiorstwa wytwórczego będą podlegały zmianom w przypadku zmiany taryfy dla przedsiębiorstwa wytwórczego.

7. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT

7.1 Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.
7.2 W przypadkach:
 • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 • nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Skip to content