Menu Zamknij

Plan ograniczeń w dostawie ciepła w latach 2020 – 2023

1. Wprowadzenie ograniczeń

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej mogą być wprowadzane po wyczerpaniu przez MZEC Kęty, wszystkich dostępnych środków służących zaspokojeniu na to ciepło. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:
a) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,
b) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
– bezpieczeństwa lub obronności Państwa
– opieki zdrowotnej,
– telekomunikacji,
– edukacji,
– wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
– wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
– ochrony środowiska

W okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy pobierający ciepło ma potrzeby:
– gospodarstwa domowe,
– szpitale,
– żłobki,
– przedszkola,
– inne obiekty użyteczności publicznej określone przez Wojewodę.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcie sieci i instalacji ciepłowniczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w:
a) lokalach mieszkalnych + 10oC,
b) innych + 5oC

Decyzje o wprowadzeniu ograniczeń na czas oznaczony może wprowadzić Rada Ministrów na Wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki i na podstawie zgłoszenia Wojewody w oparciu o materiały uzyskane od Zarządu MZEC Sp. z o.o. w Kętach.

2. Zasady ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców ustalone przez MZEC Sp. z o.o. w Kętach

a) I – stopień ograniczenia – powiadomienie odbiorców o konieczności oszczędzania ciepła , dotyczy wszystkich odbiorców ciepła
b) II – stopień ograniczenia – dotyczy odbiorców „grupy przemysł”, wykaz obiektów wraz wielkościami ograniczeń stanowi załącznik Nr
c) III – stopień ograniczenia – dotyczy odbiorców grupy „usługi i pozostałe instytucje”, z wyłączeniem obiektów wymienionych § 6 p.2 Rozporządzenia, wykaz odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń stanowi Załącznik Nr 3
d) IV – stopień ograniczenia – dotyczy odbiorców grupy „gospodarstwa domowe”,

Zgodnie z § 6 p.2 Rozporządzenia, odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych objęci są ochroną przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła w okresie od 1 września do 31 maja. W związku z tym ograniczenia w powyższej grupie dotyczą jedynie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłe wody użytkowej w okresie od 31 maja do 1 września.

3. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń

Wprowadzenie I stopnia ograniczenia oznacza powiadomienie w formie apelu, zamieszczonego w lokalnej prasie i telewizji oraz na oficjalnej stronie internetowej www.mzec.kety.pl wszystkich odbiorców zasilanych z systemu ciepłowniczego o konieczności oszczędzania ciepła.

Wprowadzenie II stopnia ograniczenia oznacza ograniczenie dostawy ciepła dla grupy odbiorców „przemysł” zakwalifikowanych do II stopnia ograniczenia o wielkości zapewniającej zachowanie minimalnej temperatury wewnętrznej w obiektach wynoszącej + 5oC. Wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi 160 kW.

Wprowadzenie III stopnia ograniczenia oznacza ograniczenie dostawy ciepła dla grupy odbiorców zakwalifikowanych II i III stopnia ograniczenia do wielkości zapewniającej zachowanie minimalnej temperatury wewnętrznej w obiektach wynoszącej +5oC. Wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi 4465 kW.

Wprowadzenie IV stopnia ograniczenia oznacza wstrzymanie dostaw ciepła dla grupy odbiorców „gospodarstwa domowe” ( z wyłączeniem okresu od 1 września do 31 maja )

Wprowadzenie ograniczeń w dostawie ciepła na poszczególne stopnie ograniczenia tj. II, III i IV wiąże się z sukcesywnym obniżaniem mocy cieplnej dostarczanej odbiorcom do poszczególnych obiektów. Obniżanie mocy będzie polegało na:
a) obniżeniu parametrów ilościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcia sieci i instalacji odbiorczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10oC, natomiast w innych obiektach +5oC
b) obniżaniu natężenia przepływu nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej i w zewnętrznych instalacjach odbiorczych.

Z uwagi na konfiguracje sieci ciepłowniczych i brak możliwości odrębnego zasilania odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń w dostarczaniu ciepła , nie można
Prowadzić ograniczeń w dostarczaniu ciepła poprzez okresowe obniżanie temperatury zasilania ciepła w źródle. W związku z powyższym ograniczenie w dostarczaniu ciepła będzie prowadzone bezpośrednio w węzłach cieplnych odbiorców poprzez obniżanie temperatur wody po stronie wtórnej wymiennika i ograniczenie przepływu wody sieciowej zależności od rodzaju odbiorcy i zakwalifikowania do grupy obowiązujących ograniczeń. Wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi 11379 kW.

W rezultacie powyższych działań zostanie przeregulowała praca węzłów u odbiorców z danej kategorii ograniczeń.

Niniejszy „ Plan ograniczeń „ zostanie przesłany do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Dostawca ciepła dodatkowe będzie zawiadamiał odbiorców ciepła z wyprzedzeniem poprzez komunikaty w lokalnej prasie i telewizji.

Skip to content